فضا نگهدارنده

فضـا نگهــدارنــده چیست؟ اگر یک دندان آسیای شیری به علّت پوسیـدگی شدید و عفونت زیاد، قابل درمان نبود و به ناچار زودتر از سن افتادن طبیعی آن کشیده شد، حتماً باید جای خالی آن را با وسیله ای به نام فضا نگهدارنده حفظ کرد تا دندان دائمی زیرین بتواند بعدا در موقعیت مناسب خـود رویش یابد. در غیر این صورت جای خالـی دندان کشیـده شده به مرور با حرکت دندان های شیـری مجاور، تنگ و اشغــال می شود و چند سال بعد ، فقدان فضای کافی در قوس فکی ، باعث عدم رویش دندان دایمـی زیرین یا رویش آن در موقعیت نامناسب می شود. بنابراین دنـدان های دائمــی ، بی نظم و نامرتب می گردنـد که برای اصلاح این مشکل نیاز به درمان های پیچیده ، طولانی مدت و پرهزینه ارتودنسی در سنین نوجوانی و بزرگسالی خواهد بود.