فیشور سیلانت

در سطح جونــده دندان های عقب دهان (دندان های آسیا) ، معمـولا فـرورفتگی و شیـارهای ظریف و عمیقی وجود دارد. به علّت چسبیدن و گیر بیشتر خوراکـی های پوسیدگـی زا (از قبیل شکلات، کیک، بیسکویت و غیره) و نیز فعـالیت میکـروب های ایجـاد کننـده پوسیـدگی در این نواحی که با جریـان طبیعی آب دهان و حتی مسواک، به راحتی قابـل تمیزشدن نیستند، شــروع پوسیدگـی دنــدان معمــولا در این سطـــوح اتفاق می افتد. فیشــور سیلانت یا شیـار پوش، یک روش مؤثر برای پیشگیــری از پوسیدگـی سطوح جونـده ی دندانهـا می باشـد. روش درمان به این صــورت است کــه با تشخیص دندانپـزشک ، فـرورفتگـی و شیــارهای گیــردار دنــدان ســالم تازه رویش یافتـه با یک مـاده ی همرنگ دنـدان پوشیــده می شونــد و بنــابراین از پوســیدگـی زود هنــگام این سطـــوح در اثر گیــر مـــواد غذایـــی و فعـــالیت میکروبهــای پوسیـدگـی زا جلوگیری می شـود.