فلوراید تراپی

استفاده از فلوراید اهّمیت ویژه ای در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندان بویژه در سطوح بین دندانـی دارد. فلورایدتراپـی به معنای کاربرد موضعـی فلورایـد به صورت دوره ای بر روی دندانهـای کودکان ، به منظور افزایش مقاومت آنها در برابر پوسیدگـی است. در این روش دندانپــزشک ابتــدا دنــدان ها را با برس و خمیــر مخصــوص تمیــز می کنـــد و سپس فلــورایــد که به صورت ژل یا وارنیـش است روی دنــدان ها مالیــده می شــود. پس از آن ، کودک باید چند بار آب دهان خود را خالی کند ولی دهان نباید شسته شود و تا نیم سـاعت هم کودک نباید چیزی بخورد یا بیاشامد. توصیه می شود فلورایدتراپی در مطب، از حدود۲ سالگی شروع شود و تا ۲ سال بعد از رویش آسیای دوم دائمی (حدود ۱۴سالگی) با نظر دندانپزشک هر ۳ تا ۶ ماه یکبار ادامه یابد. همزمان بافلورایدتراپی در مطب، ممکن است دندانپزشک برای برخی کودکان بالای شش سال که در خطر بالای ایجاد پوسیدگی دندان هستند، کاربرد دهانشـویه های فلورایـد را در منـزل تجویـز کند

468 ad